מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך אתר יוקה ומפלצות

מדיניות זו נוגעת למוצרים בקטוגריות הבאות: ספרים, חוברות קומיקס ונובלות גרפיות

 • החזרת מוצרים וביטול עסקת מכר מרחוק (רכישה מוצרים באמצעות אתר אינטרנט) יעשו בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "החוק").
 • יובהר כי בהתאם לחוק, הרוכש אינו זכאי לבטל עסקה לרכישת מוצר כגון ספר, חוברת קומיקס, נובלה גרפית ו/או כל טובין אחרים הניתנים לשעתוק או לשכפול. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תאפשר החלפת ספרים שנרכשו באתר, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן.
 • ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר החל מיום עשיית העסקה ועד לאחר 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח או קבלת מסמך פרטי העסקה (המאוחר שביניהם) (להלן: "תקופת ההחלפה"), באמצעות הודעה לנציגי החברה בדוא"ל orders@yukamonsters.com או בטלפון 03-6516680 בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, שם המוצר, תאריך רכישה ופרטים ליצירת קשר ("הודעת ההחלפה").
 • ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר/ים שנרכש/ו באתר, למעט ספרים ו/או טובין אחרים הניתנים לשעתוק או לשכפול ובכפוף לכך שערך המוצר עולה על סך של 50 ₪, וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד לאחר 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח או קבלת מסמך פרטי העסקה (המאוחר שביניהם) (להלן: "תקופת הביטול"), באמצעות הודעה לנציגי החברה בדוא"ל orders@yukamonsters.com או בטלפון 03-6516680 בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, שם המוצר, תאריך רכישה ופרטים ליצירת קשר ("הודעת הביטול").
 • לאחר אישור החברה (בדוא"ל ו/או בטלפון) כי הודעת ההחלפה או הודעת הביטול התקבלה (להלן: "האישור על מתן ההודעה"), באחריותו של הלקוח להחזיר לחנות את המוצר/ים הכלולים בהודעת ההחלפה או הודעת הביטול (להלן: "המוצרים המוחזרים") עד לתום תקופת ההחלפה ו/או תקופת הביטול, כהגדרתן לעיל. ניתן להעביר את המוצרים המוחזרים גם בדואר רשום או עם שליח לכתובת החנות, ואולם מובהר כי הלקוח ישא באופן בלעדי בכל עלויות השילוח הנובעות מכך, וכי באחריותו לוודא עם נציגי החברה (בדרכי ההתקשרות שניתנו, קרי דוא"ל או טלפון) שהמשלוח התקבל באופן תקין ומלא בחברה.
 • יודגש כי האישור על מתן ההודעה אינו מהווה הסכמה מצד החברה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים, וכי כתנאי לכך על הלקוח להציג הוכחת רכישה לשביעות רצון החברה (קבלה, פתק החלפה וכיו"ב) ולעמוד ביתר תנאי תקנון זה.
 • ניתן להחזיר מוצר במצב חדש בלבד. לא תותר החזרת מוצר אשר דפיו מקופלים ו/או מקומטים ו/או קרועים ו/או מלוכלכים וכיו"ב.
 • כנגד המוצרים המוחזרים, הרוכש יוכל לקבל מוצר/ים חלופי/ים או שובר זיכוי, בגובה הסכום ששולם בפועל בגין המוצרים המוחזרים (לדוגמה: אם מחירו הרגיל של מוצר הוא 100 ₪, אך הרוכש שילם בגינו סך של 80 ₪ עקב הנחה, גובה סכום המוצר/ים החלופי/ם או הזיכוי יהיה בגובה 80 ₪ בלבד). למען הסר ספק, בחישוב גובה הסכום לא יכללו דמי המשלוח, ככל ששולמו.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין תיאור המוצר שנרכש לבין המוצר שהתקבל אצל הלקוח, החברה תיתן ללקוח החזר כספי מלא ולא תגבה כל דמי ביטול, בכפוף למתן הודעה מיידית מצד הרוכש על הפגם ו/או אי ההתאמה עם קבלת המוצר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקה (ככל הדרוש) טרם אישור ביטול העסקה, ולהתנות את ביטול העסקה בהצגת מסמכים ואישורים שונים.
 • החברה תהיה רשאית לבטל עסקה (כולה או חלקה) במקרה שמוצר/ים אזל/ו ממלאי החברה ו/או הספקים, או במקרה של טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש במחיר המוצר ו/או תיאור המוצר, במקרה של ניצול לרעה ו/או שימוש לרעה באתר או במקרה של הפרת הדין ו/או הוראות תקנון זה.
 • החזרים כספיים יעשו באותו האופן בו בוצע התשלום בגין העסקה, בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה ובכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה.
 • עסקת מכר מרחוק שנעשתה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, בכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לנציג החברה (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית) ובהצגת מסמך המעיד על כך שהרוכש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בביטול כאמור, יחולו הוראות מדיניות זו בשינויים המחוייבים.