הסיפור שלנו מתחיל ממגירת זכרונות אחת

לכבודו,לזכרוולחגיגתחייושלבננו,אחינווהחברהכיטובשלנו

גבירותייורבותיי–אנאהכירואתהודפרוותה,יוקההראשונה(והיחידה,והאחרונה).יוקהמתחילהאתהמסעשלנובחלל,עםהרבהחברותמפלצותשיצטרפואליהבמהלךהדרך

כלנסיכהאסטרונאוטיתזקוקהלחלליתמשלה,והנההיא.המבנהההיסטוריוהיפהפהעלרחובמקווהישראל,מספר32,תלאביב.המקוםלואנחנומעתהקוראים–הביתשלנו

כמוכלהדבריםהטובים,הכלהחלכרעיוןאחדמשוגע,וסקיצה–שמציגהאתחליפתהחללהמדהימהשליוקה!חליפהשמיוצרתכעת,בדיוקעדלכדישלמות,בזמןשאנחנומתכונניםלשיגורהמרגש